img

Movie

In theaters 7/27/2018 Fri.

Movie Code Blue -Doctor Heli Kinkyu Kyumei- (TBD)

: Tomohisa Yamashita (starring), Daiki Arioka

Cast
Tomohisa Yamashita, Yui Aragaki, Erika Toda, Manami Higa, Yosuke Asari
Daiki Arioka, Ryo Narita
Yuko Araki, Fumika Baba, Masanobu Ando, Kippei Shiina

Staff
Director: Masaki Nishiura
Script: Naoko Adachi
Production: Fuji Television, etc.
Distribution: Toho