2 February 2018
週一
週二
週三
週四
週五
週六
週日
      1

ぼくの友達(Boku no Tomodachi)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

2

ぼくの友達(Boku no Tomodachi)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

3

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2018 WESTival

ぼくの友達(Boku no Tomodachi)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

4

Endless SHOCK

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2018 WESTival

ぼくの友達(Boku no Tomodachi)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

5

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

6 7

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

8

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

9

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

10

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

11

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

12

Endless SHOCK

舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(Busaiku Mura no Watto! Odoroku! Dai 1sho)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

13 14

Endless SHOCK

15

Endless SHOCK

16

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

17

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

18

Endless SHOCK

If or・・・X

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

19

Endless SHOCK

If or・・・X

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

20

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

21

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

If or・・・X

舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(Busaiku Mura no Watto! Odoroku! Dai 1sho)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

22

Endless SHOCK

If or・・・X

舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(Busaiku Mura no Watto! Odoroku! Dai 1sho)

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

23

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

If or・・・X

喜劇「有頂天一座(Uchoten Ichiza)」

ジャニーズJr.祭り 2018(Johnnys’ Jr. Matsuri 2018)

24

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

If or・・・X

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2018 WESTival

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE

ジャニーズJr.祭り 2018(Johnnys’ Jr. Matsuri 2018)

25

岸 リトラル(Kishi Littoral)

If or・・・X

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2018 WESTival

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE

ジャニーズJr.祭り 2018(Johnnys’ Jr. Matsuri 2018)

26

Endless SHOCK

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE

27

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(Busaiku Mura no Watto! Odoroku! Dai 1sho)

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE

奇幻冒險武打音樂劇「リューン ~風の魔法と滅びの剣~(Ryun~ Kaze no Maho to Horobi no Tsurugi~)」

28

岸 リトラル(Kishi Littoral)

Endless SHOCK

舞祭組村のわっと!驚く!第1笑(Busaiku Mura no Watto! Odoroku! Dai 1sho)

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE